Konkurs Matematyczno-Religijny – pytania 2022 – I Lo Pabianice

automatyczna deskrypcja

Pierwszy Etap Powiatowego Konkursu Matematyczno – Religijnego Informacje dla Uczestnika: e Zadania od 1. do 5. są zadaniami zamkniętymi jednokrotnego wyboru warte 2 pkt. każde. e Zadania od 6. do 10. są zadaniami z kodowaną odpowiedzią warte 3 pkt. każde. e Łącznie możesz zdobyć 25 punktów. e Na rozwiązanie zadań masz 30 minut. e Możesz używać długopisu, pióra, ołówka, cyrkla i linijki. e Polecenia czytaj uważnie i przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi znajdującą się na końcu arkusza. POWODZENIA! Zadania zamknięte Zadanie 1. (2pkt.) Ile różnych słów (mających sens lub nie) można utworzyć przestawiając w dowolny sposób litery w wyrazie NAMASZCZONY? 11! 3 A.11! B. 4989600 C.2!: 21:21:11! D. Zadanie 2. (2pkt.) Przed rozpoczęciem Ostatniej Wieczerzy, Jezus i wszyscy apostołowie (łącznie z Judaszem) powitali się uściskiem dłoni (każdy z każdym). Ile było różnych powitań? A.132 B.156 C.78 D.66 Zadanie 3. (2pkt.) Ile ksiąg jest łącznie w Starym i Nowym Testamencie? A.77 B.27 C.46 D.73 Zadanie 4. (2pkt.) Dla x, y, z należących do zbioru liczb całkowitych, liczba rozwiązań układ równań x + y*+ z” = 99, xy = 12, yz =6jest: A. równa zero B. równa jeden C. równa dwa D. większa niż dwa Zadanie 5. (2pkt.) Zbiorem wartości funkcji y = 1 — 3sin*x — 5cos’x jest A. (4,9) B. (-4,-2) C. (1,3) D. (-4,4) Zadania otwarte Zadanie 6. (3pkt.) W pewnym kościele zauważyć można ciekawy witraż. Jest na nim kwadrat, którego każdy bok jest średnicą koła. Wspólna część tych kół tworzy wewnątrz kwadratu rozetę czterolistną. Oblicz pole tej r=. rozety (pole jej listków), jeżeli bok kwadratu ma długość V 2 Zadanie 7. (3pkt.) Matematyk z czasów Jezusa powątpiewając w potęgę Syna Bożego zadał mu następujące pytanie: log.(3/x):log.3x 2log.x + 2 „Jakie jest rozwiązanie równania 0,4 8:(3/X)-108, = (6,25) Es , jeżeli logsx<0?” Jezus, jako że zna odpowiedź na każde pytanie, odpowiedział poprawnie. Jaką liczbę wypowiedział Jezus? Zadanie 8. (3pkt.) Podaj, jaki jest najmniejszy kąt, pod jakim lecieć mogła Gwiazda Betlejemska względem poziomu, jeżeli jej torem lotu jest wykres funkcji o równaniu f(x) = 2x* — 6x + 13x — 8, a poziomem oś OX. Zadanie 9. (3pkt.) W pewnej grupie sióstr zakonnych wszyscy czytają Pismo Święte. 40% sióstr woli czytać Stary Testament, a reszta Nowy Testament. Wybieramy losowo kolejno dwie siostry z tego zakonu. Ile jest wszystkich sióstr w danym zakonie, jeśli prawdopodobieństwo wylosowania najpierw siostry preferującej czytanie Starego Testamentu, a potem siostry preferującej czytanie Nowego Testamentu 36 jest równe 145 ? Zadanie 10. (3pkt.) Brygada złożona z 40 osób z narodu wybranego miała zbudować dla faraona pewien odcinek drogi w ciągu 8 dni (pracując z tą samą wydajnością). Po 3 dniach wspólnej pracy 10 robotników przeszło na inny odcinek, a pozostałą do wykonania pracę zmniejszono brygadzie o 10%. Ile dni trwała budowa przydzielonego brygadzie odcinka drogi? Karta odpowiedzi Imię i nazwisko ………—.-seea soma sowa ana aaa awa oaza wa za aaa zaa aaa az asi a00A Szkoła …….eeeeeaaaa aaa aaa aaa aaa aaa nawannowe awa aaa aaa waza weaenatawaaaaaonede Instrukcja Odpowiedzi do zadań 1. — 5. (A, B, C lub D) wpisz tylko do pierwszej tabeli w pierwszym wierszu pod numerem odpowiedniego zadania. Jeśli się pomyliłeś, to przekreśl błędną odpowiedź i napisz poprawną odpowiedź w wierszu poniżej. Zadanie Zadanie Np. Jeśli pomyliłeś się pisząc N. to możesz dokonać N. poprawki D p c Odpowiedzi do zadań 6. — 10. wpisz do drugiej tabeli w pierwszym wierszu pod numerem odpowiedniego zadania. Jeśli się pomyliłeś, to przekreśl błędną odpowiedź i napisz poprawną odpowiedź w wierszu poniżej. Zadanie Zadanie s a „3 M. . z M. : Np. Jeśli pomyliłeś się pisząc 12n to możesz dokonać Ty poprawki 144r Każdą z odpowiedzi możesz poprawić tylko jeden raz! Zadanie | Zadanie | Zadanie | Zadanie | Zadanie 1. 2. 3. 4. 5. Zadanie | Zadanie | Zadanie | Zadanie | Zadanie 6. 7. 8. 9. 10. Konkurs matematyczno-eligijny Druga edycja Zadanie 1. (5 punktów) Po okręgu o długości 80m poruszają się za stałymi prędkościami Goliat z Dawidem. Jeżeli kierunki ruchów są zgodne, to Goliat wyprzedza Dawida co 5 sekund; jeżeli zaś kierunki ruchów są przeciwne, to towarzystwo mija się co 2 sekundy. Oblicz prędkości Goliatai Dawida. Zadanie 2. (5 punktów) Lewi jest młodszy o 3 lata od Rubena. W momencie sprzedaży Józefa — swojego brata – do Egiptu Rubenma 2 razy tyle lat, ile Lewi miał wtedy, kiedy Ruben miał tyle, ile miał Lewi podczas sprzedawania Józefa kupcom egipskim. W jakim wieku byli bracia Józefa w momencie sprzedaży swojego brata? Zadanie 3. (5 punktów) Święty Józef dostał zamówienie na niebanalny blat kuchenny. Wierzchołki blatu, który miał kształt kwadratu, oznaczono na schemacie literami ABCD. Zamawiający nagle zmienił zdanie i, według nowej wersji schematu, na bokach AB i BC tego blatu zbudowano trójkąty równoboczne ABEi BCF leżące na zewnątrz blatu. Święty Józefmiał wizję od Boga, że trójkąt DEF jest równoboczny. Udowodnij, że Bógpowiedział mu prawdę. Zadanie 4. (5 punktów) Święty Piotr wracał po Ostatniej Wieczerzy do domu. Droga miała długość 4700 metrów. Zaraz przed wyruszeniem napił się z 2-litrowego dzbanka wina. Ponieważ święty Piotr jest fanem wina, wypija jego losową dodatnią całkowitą liczbę lampek/kieliszków (jedna ma pojemność 250ml). Apostoł wie, że będzie potrzebował w drodze skorzystać z latryny. Co więcej wie, że po wypiciu p lampek/kieliszków wina przejdzie 4700 — 200p metrów. Święty Piotr pamięta, że po drodze jest dokładnie jedna publiczna latryna, ale od wina zapomniało mu się, gdzie. Zakładając, że latryna znajduje się na j-tym metrze drogi, j € 41, 2,…, 47003), zprawdopodobieństwem 2 obliczyć, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że święty Piotr zdoła dotrzeć do latryny. Po dotarciu do niej może następnie pokonać dowolnie długi dystans. Podać wynik w postaci ułamka nieskracalnego. Zadanie 5. (5 punktów) Piętrowy tort przygotowany na wesele w Kani Galilejskiej składał się z pięciu warstw, z których każda miała kształt walca. Długości promieni walców, wyrażone w cm, były kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego o różnicy -5. Długość promienia podstawy środkowej warstwy tego tortu była równa 20 cm, a jej objętość 3200rrcm3. Wszystkie warstwy wykonane były z tego samego rodzaju ciasta i miały jednakową wysokość. Oblicz, ile mąki należało przygotować do wypieku całego tortu, jeżeli receptura przewiduje wykorzystanie 0,24 kg mąki do wypieku warstwy środkowej. Zadanie 6. (10 punktów) 40 dni to okres ważny. Biblia używa liczby „,czterdzieści” wiele razy. Określ: Prawda/Fałsz Biblia używa liczby „czterdzieści” niemal 200 razy. Punktem wyjścia dla zrozumienia, czym jest ta liczba w mentalności tamtych ludzi, jest świadomość, że na tyle lat liczono jedno pokolenie. 40 dni i nocy padał deszcz w czasie potopu. 40 lat wędrowali Izraelici pod wodzą Mojżesza z Egiptu do Ziemi Obiecanej. 40 dni i nocy przebywał Mojżesz na Bożej górze i otrzymał tablice Dekalogu. Po 40 lat panowali królowie Dawid, Salomon i Joasz. 40 dni pozostało mieszkańcom Niniwy do kary, jaką zapowiadał prorok Jonasz. 40 dni i nocy pościł Pan Jezus na pustyni. 40 kijów wynosiła tradycyjna żydowska chłosta — choć wymierzano ją zawsze bez jednego razu, by nie absolutyzować okrucieństwa. Tak więc 40 dni ukazywania się Zmartwychwstałego i nauczania apostołów o królestwie Bożym. Zadanie 7. (2 punkty) Co oznacza użyte tu w tekście Dziejów Apostolskich greckie słowo „„martys”? Zadanie 8. (2 punkty) Co to jest Apokryf? Zadanie 9.(1 punkt) Jakie zwierzę najczęściej występuje w tekstach zawartych w Biblii, ponad 400 razy? Zadanie 10. (2 punkty) Co oznacza i skąd pochodzi zwrot Alfa i Omega? Zadanie 11. (2 punkty) Co zajmuje sam środek Biblii? Zadanie 12. (2 punkty) Najczęściej wymienianym imieniem w Biblii jest? Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania Patronatu i Patronatu Honorowego przez Starostę Pabianickiego oraz jego udziału w Komitetach Honorowych PATRONAT / PATRONAT HONOROWY / KOMITET HONOROWY WNIOSEK * podkreślić właściwe Wnioskodawca (pełna nazwa) I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach Adres wnioskodawcy 95-200 Pabianice ul. Moniuszki 132 Nazwa przedsięwzięcia Powiatowy Konkurs Matematyczno – Religijny Termin i miejsce przedsięwzięcia 5 kwietnia 2022r. I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, ul. Moniuszki 132 Opis przedsięwzięcia (max. 50 słów) Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Ma na celu rozwój intelektualno – duchowy Zasięg terytorialny przedsięwzięcia powiatowy ponadpowiatowy ogólnopolski międzynarodowy i] Potencjalni odbiorcy, do których kierowane jest przedsięwzięcie Uczniowie szkół ponad podstawowych Powiatu Pabianickiego Przewidywana liczba uczestników do 50 osób 50 -100 osób x 100 — 200 osób 200 — 500 osób 500 — 1000 osób 1000 — 1500 osób 1500 — i więcej Czy przedsięwzięcie jest nie organizowane cyklicznie? Jeżeli tak, to od kiedy? Pismo przewodnie Załączniki Regulamin UCAS WEN Osoba odpowiedzialna za kontakt ze Starostwem Powiatowym w Pabianicach ( nr telefonu, e-mail) Przemysław Kansy Przemyslawkansy (Qgmail.com Imię i nazwisko wnioskodawcy Barbara Żwańska DECYZJA o przyznaniu Patronatu (wypełnia Starostwo Powiatowe Wniosek w prosimy Pabianicach) przesłać droga elektroniczną na adres sgabara(a)powiat.pabianice.pl lub powiat(apowiat.pabianice.pl Jub dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Pabianicach POWIAT PABIANICKI ul. Piłsudskiego 95-200 Pabianic Pabianice, dnia 21.03.2022 r. _ IS 004.7.2022 Sz. P. Barbara Żwańska Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach W odpowiedzi na Pani pismo oraz wniosek z dnia 2.03.2022 r. informuję, iż Starosta Pabianicki wyraził zgodę na objęcie patronatem Powiatowego Konkursu Matematyczno – Religijnego, który odbędzie się 5 kwietnia 2022 r. oraz na przekazanie materiałów promocyjnych. Jednocześnie przypominam o wynikającym z Zarządzenia Nr 6/13 Starosty Pabianickiego z dn. 25.01.2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania Patronatu i Patronatu Honorowego przez Starostę Pabianickiego (…) obowiązku umieszczenia na wszelkich materiałach związanych z powyższym przedsięwzięciem tj. regulamin, plakaty, ulotki, zaproszenia itp. informacji o objęciu konkursu patronatem Starosty Pabianickiego. Informuję również o możliwości wykorzystania przy realizacji powyższego przedsięwzięcia herbu Powiatu Pabianickiego. W terminie 14 dni od zakończenia konkursu należy dostarczyć sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia wraz z dokumentacją fotograficzną pocztą elektroniczną na adres kkucharczyk(Opowiat.pabianice.pl bądź osobiście do Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich. Zarządzenia wraz z regulaminami, formularze sprawozdań oraz herb Powiatu dostępne są na stronie internetowej www.powiat.pabianice.pl w zakładce: „Dla mieszkańca/patronat/współorganizacja”. Jako organizator jesteście Państwo zobowiązani do przestrzegania obowiązujących w dniu przeprowadzenia konkursu i w dniu wręczania nagród restrykcji dotyczących epidemii covid — 19 zgodnie z obowiązującymi i systematycznie aktualizowanymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w rozporządzeniach Rady Ministrów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce. Celem ustalenia daty odbioru materiałów promocyjnych proszę kontaktować się z pracownikiem Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Karoliną Kucharczyk, tel. 42225 40 25, e-mail: kkucharczyk(Opowiat.pabianice.pl Z poważaniem Starostwo Powiatowe w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul.Piłsudskiego 2 tel. (0048) 42 225-40-00, fax. (0048) 42 215-91-66 e-mail: powiat Qpowiat.pabianice.pl, http://www.powiat.pabianice.pl Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Matematyczno-Religijnego I Cele konkursu: e Umożliwienie uczniom szkół ponadpodstawowych w Powiecie Pabianickim poszerzenia wiedzy, wykazania się bystrością i wszechstronnością umysłu w rozwiązywaniu różnorodnych zadań matematyczno-religijnych. e Popularyzacja zainteresowań matematyczno-religijnych. e Umożliwienie uczniom konfrontacji własnych osiągnięć z osiągnięciami rówieśników i danie im możliwości odniesienia sukcesu na szczeblu powiatowym. e Poszukiwanie i promowanie młodych talentów matematycznych wyłonienie zwycięzcy Powiatowego Konkursu MatematycznoReligijnego. e Stwarzanie warunków do pożytecznego i efektywnego wykorzystywania czasu wolnego. II Organizator: I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach, ks. Przemysław Kansy — Nauczyciel religii, Magdalena Przygocka-Wypych – Nauczyciel wspomagający II Termin, miejsce konkursu i zakres umiejętności: Etap I – eliminacje szkolne 29 marca 2022r. godz. 8.55. Czas trwania konkursu 45 minut. – Zgłoszenia szkół do konkursu do 24 marca 2022r. na adres przemyslawkansy©gmail.com. – Zadania konkursowe wraz z odpowiedziami zostaną przesłane na adres mailowy każdej ze szkół dnia 28 marca 2022r. – Do 4 kwietnia 2022r. szkoły przesyłają zgłoszenie trzech osób z największą liczbą punktów na podany adres organizatora do etapu finałowego. – Oświadczenia — Wyrażenie zgody na udział w konkursie uczniów zgłoszonych do etapu finałowego należy dostarczyć dnia 5 kwietnia 2022r. do organizatora. – Zadania konkursowe obejmują zakres maturalny z matematyki i ogólną wiedzę religijną. Etap II – Finałowy – Odbędzie się w szkole organizatora – I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132. – Termin 5 kwietnia 2022r. godz. 9.00, czas trwania 45 minut. – Około godz. 11.00 podsumowanie konkursu i wręczenie nagród. IV Uwagi końcowe – Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych w Powiecie Pabianickim. – Zgłoszenie ucznia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zamieszczenia wyników na stronie internetowej szkoły (zgodnie z Ustawą z dnia roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U r. poz. 922) i podpisaniem niżej zamieszczonego oświadczenia. – Wyniki etapu finałowego będą opublikowane w ciągu 14 dni na stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego, im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach, http://www.lo1pab.nazwa.pl/. – Laureaci i finaliści konkursu otrzymują nagrody rzeczowe i nagrody. OŚWIADCZENIE: O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W POWIATOWYM KONKURSIE WIEDZY MATEMATYCZNORELIGIJNEJ ORGANIZOWANYM PRZEZ I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU I AKCEPTACJĄ JEGO POSTANOWIEN Ja, rodzic/opiekun prawny ucznia………….eeeaaea aaa aaa aaa nana aaa weak aaa aaa aaa aaa (Imię i nazwisko uczestnika konkursu, szkoła) niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Powiatowym Konkursie Wiedzy Matematyczno-Religijnej organizowanej w roku szkolnym 2021/2022 przez I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach. Jednocześnie: wyrażam zgodę, na publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby dokumentacji i celów promocyjnych konkursu na stronach internetowych szkoły, w której odbywa się konkurs. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, Rady (UE) 2016/679 z dnia r. (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000). Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu, podanie danych jest dobrowolne, mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Powiatowego Konkursu Matematyczno-Religijnego oraz go akceptuję. …222202000020000000000000000000000000000000 ||| wonecocznaczacocococoococozocccoc.acccesce.ece (data) podpis składającego oświadczenie *

Dodaj komentarz