Umowy zawarte przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego z Kancelarią Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Meissner i Wspólnicy Spółka Partnerska w 2020 i 2021 r. oraz wszystkie wystawione dla Urzędu faktury

W odpowiedzi na Pana wniosek o informację publiczną z dnia 18 lipca br. złożony
do tut. Urzędu za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP, dot. udostępnienia wszystkich umów
zawartych przez Urząd z Kancelarią Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Meissner i Wspólnicy
Spółka Partnerska w 2020 i 2021 r. oraz wszystkich wystawionych dla Urzędu faktur związanych
z ww. umowami, w załączeniu przekazuję:

 1. skan umowy o zastępstwo procesowe nr DOA-I.043.9.2020 z dnia 2 czerwca 2020 r.
  zawartej pomiędzy Województwem Opolskim a Kancelarią Radców Prawnych i Doradców
  Podatkowych Meissner i Wspólnicy spółka partnerska w zakresie świadczenia pomocy
  prawnej w sprawie dotyczącej naruszenia dóbr osobistych Województwa Opolskiego
  w związku z publicznymi wypowiedziami Pani Aliny Czyżewskiej dotyczącymi Marszałka
  Województwa Opolskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
 2. skany faktur VAT nr 238/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. oraz nr 436/2020 z dnia 28 sierpnia
  2020 r. wystawionych przez ww. Kancelarię za wynagrodzenie zgodnie z umową
  zastępstwa procesowego nr DOA-I.043.9.2020,
 3. skan umowy nr DIG.042.21.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. zawartej pomiędzy
  Województwem Opolskim a Kancelarią Radców Prawnych i Doradców Podatkowych
  Meissner i Wspólnicy spółka partnerska w przedmiocie świadczenia usług doradczych
  w zakresie wsparcia w procesie negocjacji wieloletniej umowy na świadczenie usług
  publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich po 2020 r.
  z Operatorem – Spółką „Polregio” Sp. z o.o.,
 4. skan Aneksu nr 1/2020 do umowy nr DIG.042.21.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.,
  zawartego w dniu 30 czerwca 2020 r.,
 5. skany faktur VAT nr: 172/2020 z dnia 18 maja 2020 r., 395/2020 z dnia 30 lipca 2020 r.,
  433/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r., 507/2020 z dnia 30 września 2020 r., 508/2020 z dnia
  30 września 2020 r., 543/2020 z dnia 30 października 2020 r., 555/2020 z dnia
  30 października 2020 r., 679/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. – do umowy
  nr DIG.042.21.2020 oraz Aneksu nr 1/2020 do umowy nr DIG.042.21.2020,
 6. skan umowy nr DOA-IX.2510.8.2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. zawartej pomiędzy
  Województwem Opolskim a Kancelarią Radców Prawnych i Doradców Podatkowych

Meissner i Wspólnicy spółka partnerska w zakresie świadczenia pomocy prawnej
w sprawie obsługi sporu z Wykonawcą Umowy Nr RU DOA-IV.273.5.2020 z dnia
27 kwietnia 2020 r. – DEFERO Sp. z o.o. w Sieradzu.
Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
Anna Kurdej-Michniewicz

Automatyczna Transkrypcja:

Aneksnr1/ 2020
do Umowy nrDIG.042.21.2020 z dnia 22 kwietnia 2020r.
na wykonanie usług doradczych oraz wsparcia w pracesie negocjacji wieloletniej umowy na świadczenie
usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich po 2020r.
zawarty w dniu 30 czerwca 2020r. w Opolu
pomiędzy:
Województwem Opolskim,
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP: 754-30-77-565,
Odbiorca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
reprezentowanym przez:
Roman Kolek — Wicemarszałek Województwa Opolskiego
Szymon Ogłaza — Członek Zarządu Województwa Opolskiego
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
Kancelarią Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Meissner i Wspólnicy Spółka Partnerska
ul. Kośnego 62, 45-372 Opole
reprezentowaną przez:
Witold Meissner — Radca Prawny
Kamil Puszczewicz — Radca Prawny
zwanym dalej „Wykonawcą”
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”

81
W Umowie nr DIG.42.21.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. wprowadza się następującą zmianę:

 • 8 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2.Realizacja Przedmiotu Umowy określonego w $ 1 ust. 2 pkt 4 w okresie od dnia podpisania umowy
  do dnia 30 listopada 2020r. z możliwością jej przedłużenia, z tym, że przekazanie materiałów,
  124 o których tam mowa w lit. b — w terminie 2 dni, ale nie później niż przed kolejnym etapem negocjacji”.
  $2
  Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.
  53
  Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
  84
  Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze
  Stron.
  Zamawiający Wykonawca
  W ADLA PRAWNY
  IREMARSZAŁEK ŻA <A GPP SZCZE aiz LWICZ
  Człónąk Zarzadu

SzyrkgnoOgłaża
sęparzancaziocEResdcioaceoraosocnErenre””

aat_darą LICFIST RPW/36639/2020 Opole, dnia 18 maja 2020 r. PON JEDN” CO ae. Leao Data:2020-05-22
FAKTURA VAT
nr 172/2020
Sprzedawca : Nabywca :
Kancelaria Radców Prawnych i
Doradców Podatkowych
Meissner i Wspólnicy spółka partnerska
ul. Kośnego 62
45-372 Opole
NIP 754-293-99-87
Bank: PeKaO S.A. I O/Opole
61 1240 1633 1111 0010 1879 0299
miesiąc sprzedaży: maj 2020 r.
data wykonania usługi: 13 maja 2020 r.

Ir i

Województwo Opolskie
ul. Piastowska 14,
45-082 Opole Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Infrastruktury i Gospodarki EEE
25-05-2020 | | NIP 754-307-75-65

Odbiorca : Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14,
Tytułem j.m. | cena jedn. |llość wart. VAT VAT wart. sprzed
netto sprzed. % Kwota brutto
Netto
Wynagrodzenie szt. 30.000,- 1 30.000,- |23 % | 6.900,- |36.900 ,-
zgodnie z
postanowieniami par.
5 ust.1 lit. a) umowy
nr DIG.042.21.2020 z
dnia 22.04.2020 r.
razem :
IE 30.000 ,- [23 % | 6.900,- |36.900 ,- |
w tym :
ŻW
30.000 ,- |23 % | 6.900,- |36.900 ,-
7 %
0%
Słownie : trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych.
Sposób zapłaty : przelew 30 dni.
Witold Meissner p
upoważniony do wystawiania (
faktur VAT |

ych i Doradców Meissner Po datkowych i Wspólnicy spółka partnerska | | 45-372 Opole, ul. Kośnego 62 | | | NIP: 754 – 293 . 99 – 87 RPLI/46379/2020 Data: 2020-97-13
FAKTURA VAT nr 238/200 oś | “—RLURA VAT nr 238/2020 data wystawienia: 30/06/2020
BE data usługi: 30/06/2020 Płatne przelewem: 14/07/2020

Dla:
Województwo Opolskie
— ul.Piastowska 14, 45-082 Opole
z / |
. = E a
4
t t )
NIP: 754-307 75-65
e | SP
Za:

Odbiorca: Urząd Marszalkowski Województwa Opolskiego ul.Piastowska Wynagrodzenie 14, 45-082 Opole, zgodnie z Umową zastępstwa procesowego z dnia 2 czerwca 2020 r. (DOA-1.043.9.2020) ” Paragraf 7ust.l i 3.
Wartość bez podatku VAT

4.690,00zl Stawka podatku VĄT (%)
23 Kwota podatku VAT
1.078,70zl Wartość uslug z podatkiem VAT
5.768,70zl Razem do za płaty
5.768,70zl slownie: pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem***70/100

Rachunek bankowy: PeKaO SĄ. | Odazia/Opolę
6112401633111 1001018790299
Koszty i prowizje bankowe ponosi Zleceniodawca
Bez podpisu Zleceniodawcy
na podstawie upoważnienia

Ou (JED — 0404 F 2 |19 Opole, dnia 30 lipca 2020 r.

FAKTURA VAT
nr 395/2020
Sprzedawca : Nabywca : ko z
2 s A Kancelaria Radców Prawnych i Województwo Opolskie
Doradców Podatkowych ul. Piastowska 14,
Meissner i Wspólnicy spółka partnerska 45-082 Opole
ul. Kośnego 62
45-372 Opole
NIP 754-293-99-87 NIP 754-307-75-65 i J
Bank: PeKaO S.A. I O/Opole
61 1240 1633 1111 0010 1879 0299
miesiąc sprzedaży: lipiec 2020 r.

Odbiorca : Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14,
Tytułem j.m. | cena jedn. lIllość wart. VAT VAT wart. sprzed
netto sprzed. % Kwota brutto
Netto
Wynagrodzenie szt. ZSO, 1 Z50;6 23% |172,50 ,- 922,50 ,-
zgodnie z
postanowieniami par.
5 ust.1 lit. c) umowy
nr DIG.042.21.2020 z
dnia 22.04.2020 r.

razem :
| 750 > |23 %| 172,50,- |922,50,- |
w tym :
ZAW
| 750 ,- 23 % | 172,50,- |922,50 ,-
| 7 % i 0 %
Słownie : dziewięćset dwadzieścia dwa złote 50/100. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego] | Departar nfrastrukt spodarki |
I nn | Sposób zapłaty : przelew 30 dni. | | | | 2020 | |
| [II Witold Meissner |podpih GE… | M upoważniony do wystawiania 77% 7=2%77777777—7——— Data 2020-09-95 faktur VAT
Pa
Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych “HM (U 7 wg AN (YE
Meissner i Wspólnicy spółka e | Doo | ADAC
45-372 poj ul. Kośnega 62 —

FAKTURA VAT nr 433/2020 po. aa 0 JANINI
data usługi: 28/08/2020 RPU/54246/2020
Płatne przelewem: 28/09/2020
Data: 2020-09-02

Dla:
IE 4104
ul.Piastowska 14, 45-082 Opole Województwo Opolskie |
NIP: 754-307-75-65
JZU L |
Urząd Marszałkowski Wojewódz | jewództwa Opolskiego a

Departament nfrastruktury i Gospodarki
Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Opoiskiego ui. Piastowska 14, 45-082 Opoie. Wynagrodzenie zgodnie z umową DIG.042.21.2020 – paragraf 5 ust. 1 lit. b. 0 4 -09- 2020 o
a o wpłynęłd

Wartość bez podatku VAT
2.500,00zł
Stawka podatku VAT (%)
23
Kwota podatku VAT
575,00zł
Wartość usług z podatkiem VAT 3.075,00zł
Razem do zapłaty
3.075,00zł
słownie:
trzy tysiące siedemdziesiąt pięć* **00/100
Rachunek bankowy: PeKaO S.A. I Oddział/Opole
6112401633111 1001018790299
Koszty i prowizje bankowe ponosi Zleceniodawca
Bez podpisu Zleceniodawcy
na podstawie upoważnienia

A Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych 7: ( 41 ł
1/3 Meissner i Wspólnicy spółka partnerska a | 45-372 Opole, ul. Kośnego 62 BALL ZEDN. “*020 sH1EZ|.39 NIP: 754 – 293 – 99|-.87 | |

LAMÓIJ[I j RPIJ/54202/2020 FAKTURA VAT nr 436/2020 MUDARA BEA0 2020-0802 /
data wystawienia: 28/08/2020 z data usługi: 28/08/2020 4 Płatne przelewem: 11/09/2020 | 01-05 LT
f A 222
my
Dla: s —FL
Województwo Opolskie Dolsk ul.Piastowska 14, 45-082 Opole M NIP: 754-307-75-65 DE
4 pF f RX
a e” fpis JUQ_ ( kef

Za:
Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul.Piastowska 14, 45-082 Opole. Wynagrodzenie .zgodnie z umową zastępstwa procesowego z dnia 2 czerwca 2020 r. (DOA-I.043.9.2020) – paragraf 7 ust.1 i3
Wartość bez podatku VAT 1.260,00zł
Stawka podatku VAT (%) 23
Kwota podatku VAT 289,80zł
Wartość usług z podatkiem VAT 1.549,80zł
Razem do zapłaty 1.549,80zł
słownie:

jeden tysiąc pęćset czterdzieści dziewięć***80/100
Rachunek bankowy: PeKaO S.A. I Oddział/Opole
61124016331111001018790299
Koszty i prowizje bankowe ponosi Zleceniodawca
Bez podpisu Zleceniodawcy
na podstawie upoważnienia

Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Meissner i Wspólnicy spółka partnerska 45-372 Opole, ul. Kośnego 62 NIP: 754 – 293 – 99 _ 87

FAKTURA VAT nr 507/20202 A ZNATŁYŁUŁ | ĘĘ5E
data wystawienia: U 30/09/2020 data usługi: 30/09/2020 Płatne przelewem: 30/10/2020

Dla:
Województwo Opolskie
ul.Piastowska 14, 45-082 Opole NIP: 754-307-75-65

Za:
Odbiore Urząd Marszałkowski Nabywca Województwa Opolskiego ul Piastowska 14, 45-082 Opole Wynagrodzenie zgodnie z umową DiG.042.21.2020 – Paragraf $ ust.1 lit. b – udział w negocjacjach w dniu 3.09 2020 r. oraz w dniu 30.09.2020 r
Wartość bez podatku VAT
5.000,00zł Stawka podatku VAT (%)
Kwota podatku VAT 23
Wartość usług 1.150,00zł z podatkiem VAT
Razem 6.150,00zł do zapłaty
słownie: 6.150,00zł
sześć tysięcy sto pięćdziesiąt***00/1 00
Oaalekiann

 • J Urząd MarszałkOWSKI Wojewówztwa pode Depar ament Infrastruktury i Gospodarki

INE aż Rachunek bankowy: PeKaO SA. I Oadzia/Opole o > a 10 2020 61124016331111001018790299 Ę- f Z -=/ a ” | oszty i prowizje ban owe ponosi Zlecenio awca ; L 0 | Koszty i p bankowe p Zh di ż 2 FACŁE . ROWIOO1EAŃBAO y O PAZEŃ 91 ZY DEE aGaa 5 RZA Bez podpisu Zleceniodawcy Z
na podstawie upoważnienia

Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych
Meissner i Wspólnicy spółka partnerska
45-372 Opole, ul. Kośnego 62
NIP: 754 – 293 – 99 – 87 mma
T FINANSÓ

FAKTURA VAT nr 508/2020 |

data wystawienia: 30/09/2020
data usługi: 30/09/2020
Płatne przelewem: 30/10/2020 SERA WE
: f* ą ) —/ 8 VZATNAS

Dla: BowIEDA- 1040, 0-zy
Województwo Opolskie
ul.Piastowska 14, 45-082 Opole
NIP: 754-307-75-65
Za:
Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul.Piastowska 14, 45-082 Opole, Wynagrodzenie zgodnie z umową DiG.042.21.2020 – paragraf 5 ust.1. lit. c.
Wartość bez podatku VAT 5.850,00zł
Stawka podatku VAT (%) 23
Kwota podatku VAT 1.345,50zł
Wartość usług z podatkiem VAT 7.195,50zł
Razem do zapłaty 7.195,50zł
słownie:

siedem tysięcy sto dziewiećdziesiąt pięć***50/100

Rachunek bankowy: PeKaO S.A. I Oddział/Opole
i Gospodarki
m RE 6h 24016331111001 018790299
07 -10- 2020 |
I
Marszałkowski Województwa Opolskiego |
|
Koszty i prowizje bankowe ponosi Zleceniodawca
zn nz 7 | » – 4 Ą A a
. : | M “0 keoseylikwo FP | Bez podpisu Zleceniodawcy A a za iu na podstawie upoważnienia Ś

LL
Kancelaria Radców Prawnych i Dotadców Podatkowych
Meissner i Wspólnicy spółka partnerska
45-372 Opole, ul. Kośnego 62
NIP: 754 – 293 – 99 – 87 |

FAKTURA VAT nr 543/2020

data usługi: 30/10/2020
Płatne przelewem: | 29/11/2020 |
Dla:
Województwo Opolskie
ul.Piastowska 14, 45-082 Opole
NIP: 754-307-75-65
Za:
Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul.Piastowska 14, 45-082 Opole,
Wynagrodzenie zgodnie z umową DiG.042.21.2020 – paragraf 5 ust.1 lit.b – udział w negocjacjach w dnia: 1.102020 r., 8.10.2020 r., 20.10.2020 r.i
21.10.2020 r.
Wartość bez podatku VAT 10.000,00zł
Stawka podatku VAT (%) 23
Kwota podatku VAT 2.300,00zł
Wartość uslug z podatkiem VAT 12.300,00zł
Razem do zapłaty 12.300,00zł
słownie:
dwanaście tysięcy trzysta***00/100
Rachunek bankowy: PeKaO S.A. I Oddział/Opole

61124016331111001018790299

Koszty i prowizje bankowe ponosi Zleceniodawca

lskiego
ury i Gospodarki |
] | Bez podpisu Zleceniodawcy

na podstawie upoważnienia

| Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych

| | Meissner i Wspólnicy spółka partnerska
45-372 Opole, ul. Kośnego 62
NIP: 754 – 293 – 99 – 87
VU/ u sy = U – ( p ) j FAKTURA VAT nr 555/2020 a z „DÓŚ SES
data wystawienia: 30/10/2020 / E pg — data usługi: 30/10/2020 | 8PCMENT Fian” Płatne przelewem: /29/11/2020 | B/ i –
Dla:
|
Województwo Opolskie
ul.Piastowska 14, 45-082 Opole
NIP: 754-307-75-65
Za:
; Odbiorca : Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul.Piastowska 14, 45-082 Opole. Wynagrodzenie zgodnie z umową DiG.042.21.2020 – paragraf 5ust.l lit.c.
Wartość bez podatku VAT 5.700,00zl Stawka podatku VAT (%) 23
Kwota podatku VAT 1.311,00zł Wartość usług z podatkiem VAT 7.011,00zł
7.011,00zl Razem do zapłaty
słownie:
siedem tysięcy jedenaście***00/100
Rachunek bankowy: PeKaO S.A. I Oddział/Opole
61124016331111001018790299
Koszty i prowizje bankowe ponosi Zleceniodawca
Bez podpisu Zleceniodawcy
na podstawie upoważnienia

KSIĘGOWANC
j J tł
V Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych
Meissner i Wspólnicy spółka partnerska DOWIE
45-372 Opole, ul. Kośnego 62 |
NIP: 754 – 293 – 99 – 87

FAKTURA VAT nr 679/2020
data wystawienia: 30/11/2020
data usługi: 30/11/2020
Płatne przelewem: (30/12/2020 7
ył 2
Dla:
Województwo Opolskie
ul.Piastowska 14, 45-082 Opole
NIP: 754-307-75-65

Za:
Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego u!.Piastowska 14, 45-082 Opole.
Wynagrodzenie zgodnie z umową DiG.042.21.2020 – paragraf 5 ust.l lit.c.
Wartość bez podatku VAT 1.500,00zł
Stawka podatku VAT (%) 23
Kwota podatku VAT 345,00zł
Wartość usług z podatkiem VAT 1.845,00zł
Razem do zapłaty 1.845,00zł
słownie:

jeden tysiąc osiemset czterdzieści pięć***00/100
Rachunek bankowy: PeKaO S.A. I Oddziat/Opole

61124016331111001018790299
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 9577 Prowizje Senkowe ponosi Zlegenięgawca
Departament

Infrastruktury i Gospodarki
Bez podpisu Zleceniodawcy
na podstawie upoważnienia
wpłynęło
©
ro


RO
U

ro

|

UWAZA 24) BO
UMOWA NR DIG.042.21.2020
zawarta w dniu 22 kwietnia 2020r. w Opolu
pomiędzy:
Województwem Opolskim,
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP: 754-307-75-65,
Odbiorca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
reprezentowanym przez:
Zbigniew Kubalańca – Wicemarszałek Województwa Opolskiega
Szymon Ogłaza — Członek Zarządu Województwa Opolskiego
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
Kancelarią Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Meissner i Wspólnicy Spółka Partnerska
ul. Kośnego 62, 45-372 Opole, NIP: 754-293-99-87,
reprezentowaną przez:
Witold Meissner — Radca Prawny
Kamil Puszczewicz — Radca Prawny
zwanym dalej „Wykonawcą”
zaś wspólnie. zwanymi dalej „Stronami”
Do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2019.poz. 1843 t.j.) na podstawie art. 4 pkt. 8 Pzp.
$1.
Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług doradczych na rzecz
  Zamawiającego w zakresie wsparcia w procesie negocjacji wieloletniej umowy na świadczenie
  usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich po 2020r.
  z Operatorem — Spółką „Polregio” Sp. z 0.0. — zgodnie ż opisem przedmiotu zamówienia,
  zawartym w Zapytaniu ofertowym.
 2. Usługi doradcze świadczone będą w podziale na:
  1) Zapewnienie w umowie zabezpieczenia właściwej organizacji publicznego transportu
  zbiorowego w zakresie regionalnych przewozów kolejowych w szczególności, w oparciu
  o art. 25 ust 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
  2) Analizę merytoryczną projektu umowy o świadczenie usług publicznych przekazanego
  przez Operatora, analizę obecnie obowiązującej umowy i identyfikację ryzyk biznesowych,
  kwantyfikację ryzyk na podstawie danych historycznych i założeń projektu nowej umowy,
  w formie papierowej i elektronicznej w formacie word i pdf,
  3) Opracowanie rekomendacji działań minimalizujących zidentyfikowane ryzyka, które
  winny być zagwarantowane w nowej umowie na świadczenie usług publicznych, na
  gd

gw a p s / 1 d dol”

1.
2.
3%
podstawie których zostaną wprowadzone zmiiany da projektu umowy przekazanej przez
Operatora — w formie papierowej i elektronicznej w formacie word i pdf. Dopuszcza się
również opracowanie odrębnego projektu umowy z Operatorem w formie papierowej
i elektronicznej w forrnacie word i pdf.
4) Proces negocjacyjny:
aj współudział w prowadzeniu negocjacji,
b) analiza, opracowanie uwag oraz propozycji dalszych działań po kolejnych etapach
negocjacji —w formie papierowej i elektronicznej w formacie word i pdf.
82,
Termin realizacji umowy
Realizacja Przedmiotu Umowy określonego w $ 1 ust. 2 pkt 1-3 w terminie 21 dni od dnia
podpisania umowy.
Realizacja Przedmiotu Umowy określonego w $ 1 ust. 2 pkt 4 w okresie od dnia podpisania umowy
do dnia 30 czerwca 2020 r. z możliwością jej przedłużenia, z tym, że przekazanie materiałów,
o których tam mowa w lit, b – w terminie 2 dni, ale nie później niź przed kolejnym etapem
negocjacji.
Zamawiający wymaga ód Wykonawcy zagwarantowania maksymalnie dwudniowego czasu reakcji
na przesłane uwagi lub zapytania.
83.
Prawa i obowiązki wykonawcy

 1. Wykonawca zobowiązany jest do Świadczenia usług bez zbędnej zwłoki i z należytą staranności.,
  2 ; Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału w świadczeniu usług zespółu co najmniej
  3 osobowego, z których każda osoba posiada wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne
  lub wyższe w dziedzinie transportu, posiadające co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy.
  Usługi Wykonawcy będą świadczone bez zbędnej zwłaki, z uwzględnieniem czasu niezbęclnego do
  wykonania przedmiotu zamówienia.
  Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia świadczonych usług poprzez wyznaczenie
  koordynatora.
  Zamawiający zapewni Wykonawcy odpowiednie warunki do wykońywania umowy,
  w szczególności w czasie obowiązywania umowy zapewni dostęp do dokumentacji sprawy (w tym
  będącego w posiadaniu Zamawiającego projektu umowy o świadczenie uslug publicznych
  w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich).
  . Wykonawca zapewnia, że jego pracownicy, podwykonawcy oraz inne osoby, które
  w imieniu Wykonawcy realizują przedmiot zamówienia, posiadają należyte — takie jak wymagane
  od Wykonawcy — przygotowanie do wykonywania czynności, w tym stosowną wiedzę, kwalifikacje
  i doświadczenie,
  54.
  Prawa autorskie
  Na mocy niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe
  do wszelkich materiałów wykonanych w rarnach umowy, w tym wskazanych w $ 1 umowy, na
  wszystkich polach eksploatacji zgodnie z art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
  pokrewnych, w szczególności w zakresie:
  Poseń
  a) utrwalania,
  b) zwielokrotniania techniką druku i wszystkimi innymi technikami videograficznymi, cyfrowymi i elektronicznymi, (wyjątek stanowią podkłady mapowe, do których prawa autorskie przysługują Wykonawcy),
  c) wprowadzania do obrotu,
  d) wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystanie w sieci Internet, e) publicznego prezentowania
  f) wystawiania
  g) wyświetlania,
  h) wypożyczania i wynajmowania,
  i) wykorzystywania fragmentów przedmiotu zapytania i materiałów bazowych w zależności od działań prowadzonych przez Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowanego przedmiotu umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich żmian.i przeróbek na wykonanych materiałach, w tym również do wykorzystania ich w części lub całości oraz łączenia z innymi materiałami.
  Przejście praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności wykonanych materiałów. Przejście praw następuje wraz z przekazaniem materiałów Zamawiającemu. Cena przeniesienia całości praw autorskich na Zamawiającego zawarta jest w wynagródzeniu Wykonawcy.
  85.
  Wynagrodzenie wykonawcy
 2. Łączne maksymalne wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 104 550 zł (brutto) , na które
  orto a”
  z
  składają się:
  a) 36900 zł – cena ryczałtowa za realizację Przedmiotu zamówienia określonego w $ 1 ust. 2 pkt 1-3, tj. za analizę merytoryczną projektu umowy o świadczenie usług publicznych przekazanego przez Operatora lub opracowanie odrębnego projektu Umowy z Operatorem (brutto),
  b) 3.075 zł – cena za dzień za realizację Przedmiotu zamówienia (udziału w prowadzeniu negocjacji) określonego w $ 1 ust. 2 pkt4, Jit. a, (brutto), c) 369 zł – cena za godzinę za realizację Przedmiotu zamówienia określonego w $ 1 ust, 2 pkt 4, lit. b, tj. za godzinę analizy, opracowania uwag oraz propozycji dalszych działań po kolejnych etapach negocjacji (brutto).
  Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy obejmuje wszystkie koszty, jakie Wykonawca będzie musiał ponieść w związku z realizacja, m.iń. koszty dojazdu i powrotu do/z siedziby Zamawiającego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej świadczonej usługi, opłat pośrednich (np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji, opłaty celne, podatek VAT), a także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, stosownie do postanowień $ 4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, w szczególności z uwagi na niedoszacowaniie wartości świadczonych ustug łub związanych ż tym kosztów. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania usługi w ramach zamówienia każdorazowo wskaże Zamawiającemu ilość czasu potrzebnego do realizacj, w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego. Przy czym liczbę godzin potrzebnych do realizacji zadania określonego w $ 1 ust 2 pkt 4 lit. b określa się maksymalnie na 100. Akceptacja powinna być wyrażona w formie pisemnej, dopuszcza się powiadomienie w formie elektronicznej.
  Zamawiający przed negocjacjami prowadzonymi z Operatorem każdorazowo powiadomi Wykonawcę ż dwudniowym wyprzedzeniem o terminie i ilości planowanych dni. Przy czym liczbę dni potrzebnych do realizacji zadania wskazanego w $ 1 ust 2 pkt 4 lit. a, określa się na

niaksimum 10. Powiadomienie powinno być wyrażone w formie pisemnej, dopuszcza się
powiadomienie w formie elektronicznej.

 1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa $ 1 będzie realizowana na podstawie
  prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę faktury VAT oraz podpisanego
  protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez obie Strony. Zapłata należności nastąpi w ciągu 30 dni
  kalendarzowych od daty wpływu do Zamawiającego, w formie przelewu bankowego, na wskazany
  rachunek bankowy Wykonawcy.
 2. Faktura za wykonanie umowy powinna zawierać następujące dane:
  NABYWCA: Województwo Opolskie
  ul. Piastowska 14,
  45-082 Opole
  NIP: 754-307-75-65
  ODBIORCA: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
  7, Zamawiający przewidział odbiór częściowy zamówienia, tj. Przedmiotu umowy określonego
  w $ 1 ust. 2 pkt 1-3 oraz Przedmiotu umowy określonego w $ 1 ust. Z pkt 4 lit.a. Podstawę do
  wystawienia faktury częściowej będzie stanowił protokół odbiorczy wykonania części
  zamówieńia podpisany bez zastrzeżejń przez Zamawiającego i Wykonawcę.
 3. Wykonawca nie może dokonać cesji obowiązków wynikających z umowy na inny podmiot bez
  zgody Zamawiającego. Dotyczy to także dokonania przelewu wierzytelności, zawierania umów
  poręczenia lub ińnych czynności prawnych mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego bez
  zgody Zamawiającego.
 4. Wykonawca nie będzie rościł prawa do wypłaty maksymalnego wynagrodzenia w przypadku, gdy
  zlecenie nie zóstanie zrealiżowane w stopniu maksymalnym.
 5. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe zamówienia.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy,
  spowodowanego czynnikami organizacyjnymi, ekonomicznymi, epidemiologiczno-sanitarnymi,
  wynikającymi z charakteru i zakresu świadczonych usług lub innymi uzasadnionymi przypadkami,
  zmniejszając tym samym wartość umowy. W takim przypadku zmniejszeniu ulegnie również
  wynagrodzenie Wykonawcy.
  $ 6.
  Odpowiedzialność wykonawcy
 7. Wykanawca ponosi odpowiedzialriość wobec Zamawiającego za wszelkie usługi świadczone na
  podstawie umowy, w tym za działania i zaniechania osób, którymi Wykonawca posługuje się przy
  wykanywaniu lmowy,
 8. Żarówno Wykonawca jak i Zamawiający nie będą ponosić odpowiedzialności z tytułu naruszenia
  umowy wynikającego z przyczyn od nich niezależnych (siła wyższa).
  87.
  Nadzór nad wykonaniem umowy
  L, Ze stróny Zamawiającego osobami do końtaktów z Wykonawcą w trakcie realizacji przedrniotu
  umowy oraz odbioru przedmiotu umowy będą:
 9. Remigiusz Widera – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki,
  adres e-mail:r.wideraQopolskie.pl; tel.603-996-235.
 10. Adam Kowalczyk – z-ca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki,
  adres e-mailiadam.kowalczykQopolskie.pl; tel, 504-825-455,
  pn
 11. Ze strony Wykonawcy osobą do kontaktów z Wykonawcą w trakcie realizacji przedmiotu umowy
  oraz odbioru przedmiotu na umowy będzie:
  1, Kamil Puszczewicz – Radca Prawny
  adres e-mail: k.puszczewiczQmeissner.net.pl; tel. 887-301-401.
 12. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 wymaga pod rygorem nieważności pisemnego
  zawiadomienia drugiej strony i nie wymaga zawierania aneksu.
  88.
  Kary umowne
 13. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  1) w wys. 0,5 % wartości kwoty brutto określonej w 8 5 ust. 1 lit. a) za każdy dzień zwłoki
  w wykonaniu Przedmiotu umowy określonego w 5 1 ust. 2 pkt 1-3.
  2] w wysokości 200 zł brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu umowy
  określonego w $ 1 ust. 2 pkt4 lit. b.
  3) w wysokości 1000 zł brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu umowy
  określonego w 8 1 ust. 2 pkt 4 lita.
  4) w wys, 10 % wartości kwoty brutto określonej w 8 5 ust. 1 (łącznego rnaksymalnego
  wynagrodzenia) , gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, ża
  które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
 14. Powyższe kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego
  odszkodowania przewyższającego ich wysokość aż do wysokości faktycznie poniesionej straty
  rzeczywistej.
 15. Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia Wykonawcy stosownej noty
  obciążeniowej na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w treści tej noty.
 16. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia.
  59.
  Poufność i przetwarzanie danych osobowych
  Wszelkie uzyskane informacje oraz materiały przekazane w celu realizacji umowy i wytworzone
  w związku z realizacją umowy, objęte są klauzulą poufności w czasie trwania niniejszej umowy, jak
  P
  również po jej ustaniu.
 17. Obowiązek zachowania tajemnicy opisanej w ust. 1, nie dotyczy informacji powszechnie
  dostępnych lub też informacji, które udzielone są na żądanie właściwych, uprawnionych do tego
  organów.
 18. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić do wglądu wszelkie dokumenty, w tym dokumenty
  finansowe, związane z realizacją niniejszej umowy oraz do poddania się kontroli, która może
  zostać przeprowadzona w siedzibie Wykonawcy.
  Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z umowy z najwyższą starannością,
  w celu prawidłowego zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego interesów Stron
  oraz osób, których dane osobowe dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych. Wzór
  umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik do niniejszej umowy.
 19. Strony zawierają umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik do
  P
  niniejszej umowy.
  in *
 20. Wsżystkie usługi i środki konieczne dó realizacji żadań muszą być zgodne z obowiązującymi
  przepisami w’ szcżególnośćci przepisami i zasadami Bezpieczeństwa Informacji 1 Danych
  2 Osobówych,-a także z. poniższą. klauzulą poufności:
  ć 1) Wykdnawca oświadcza, że ani On ani jakiekolwiek inne osoby współpracujące lub.
  współdziałające z Wykonawcą nie ujawnią ani nie wykorzystają żadnych informacji
  i dokumentów uzyskanych od Zamawiającego w związku ż realizacją umowy jak ! również
  wytworzonych w związku z realiżacją uńiówy, w okresie obowiążywania Umowy, jak
  również. po jej wykonaniu, rozwiązaniu, wygaśnięciu lub innym. sposobie zakończćnia
  umowy,
  2) Wykonawca zobowiązuje się, że wsżelkie informacje j dokumenty jakie zostaną
  dostarczone przez Zamawiającego w celu realizacji umowy oraz informacje, w posiadanie
  ł których Wykonawca wejdzie w związku z wykonaniem umowy traktowane będą przez.
  niego jako informacje:poufne i pozostańą da wyłącznej dyspozycji Zamawiającego,
  : 3) Wrazie naruszenia zasad określońych w niniejszym ust. Wykonawca odpowiada za
  i 0 działanie własne, jak również osób określanych w pkt 1.
  8 10.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieutegulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z driid
  23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z.2019 r. poz. 1145 ze zmi.).
  2, Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędży Stronatni przy realiżowaniu przedmiotu umowy lub
  z nią zwiążane w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą rozpatrywane
  przez Śąd właściwy dla’siedziby Zamawiającego.
 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Umowę sporżądżono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po . jednym egżemplarzu dla
  Zamawiającego i Wykonawcy,

Gda

J
UMOWA nr DOA-IX.2510.8.2021
Zawarta w dniu 25 czerwca 2021 roku w Opolu, pomiędzy:
Województwem Opolskim w Opolu, ul. Piastowska 14, 45 – 082 Opole,
NIP: 754-30-77-565, reprezentowanym przez: |
Magdalenę Stodołę — Sekretarza Województwa, działającą na podstawie Uchwały nr
4631/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie
upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Opolskiego,
zwanym w dalszej części Umowy „Zleceniodawcą”,
a Kancelarią Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Meissner i Wspólnicy Sp.p. z
siedzibą w Opolu przy ulicy Kośnego 62, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Opolu
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000308114
posiadającą numer NIP 75-293-99-87, reprezentowaną przez :
Witolda Meissner — radcę prawnego,
zwaną w dalszej części Umowy „Zleceniobiorcą”
Umowa zawarta zostaje na podstawie art. 11 ust.1 pkt 2b ustawy z dnia 11 września 2021
roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.).
51.
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorća przyjmuje zlecenie i zobowiązuje się do świadczenia
pomocy prawnej w sprawie obsługi sporu z Wykonawcą Umowy Nr RU DOA-IV.273.5.2020 z
dnia 27 kwietnia 2020 r. — DEFERO sp. z o.o. w Sieradzu, w tym de prowadzenia w pełnym
zakresie sporu sądowego jako pełnomocnik Zleceniodawcy, w zakresie każdorazowo
zleconym przez Żleceniodawcę.
$ 2.

 1. Zleceniodawca w celu realizacji przez Zleceniobiorcę umowy, udzieli stosownych
  pełnomocnictw radcom prawnym: Kamilowi Puszczewiczowi, Weronice GulaSmerkowskiej, Marcinowi Popielskiemu, Witoldowi Meissner, Sandrze Robackiej.
 2. Zleceniobiorca może udzielić substytucji innemu adwokatowi lub radcy prawnemu, jak
  również aplikantowi adwokackiemu lub radcowskiemu.
  $ 3.
  Strony upoważniają niniejszym swoich pracowników/osoby wykonujące w ich imieniu-Umowę.
  do wykonywania czynności wynikających z Umowy z tym zastrzeżeniem, że:
  1) ze strony Zleceniodawcy osobami upoważnionymi do składania oświadczeń woli
  w związku z przedmiotem umowy są osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z
  właściwymi unormowaniami, z tym że Zleceniodawca może upoważnić także inne osoby
  do składania wyjaśnień w zakresie danej sprawy sądowej lub egzekucyjnej,
  2) ze strony Zleceniobiorcy – każdy z Partnerów oraz radców prawnych wskazanych w $ 2
  ust. 1.
  54.
  Do obowiązków Zleceniodawcy należy w szczególności: |
  1) dostarczenie kompletnych i czytelnych odpisów dokumentów, niezbędnych do
  realizacji Umowy,
  2) udzielenie Zleceniobiórcy wszelkich i kompletnych informacji niezbędnych do prawidłowego realizowania zlecenia,
  3) wniesienie opłat sądowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  Dokumenty do poszczególnych spraw będą przekazywane Zleceniobiorcy, poprzez
  wyznaczonego pracownika, pocztą oraz faksem lub mailem, za potwierdzeniem odbioru.
  Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazywania wszystkich wymaganych
  dokumentów w terminach zapewniających prawidłowe prowadzenie spraw przed sądami
  i organami egzekucyjnymi, nie później jednak niż dwa dni po wpłynięciu dokumentów do
  Zleceniodawcy lub złożeniu przez Zleceniobiorcę zapotrzebowania na określone
  dokumenty.
  $5.
  Zleceniobiorca na wniosek Zleceniodawcy w każdym czasie udziela mu informacji na
  temat spraw prowadzonych w związku z Umową. Przekazywanie dokumentów odbywa się osobiście lub za pośrednictwem poczty, faksu,
  pocztą elektroniczną lub innego środka bezpośredniego porozumiewania się na
  odległość.
  $ 6.
  Zleceniobiorca zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu
  Umowy oraz do bezwzględnego zachowania tajemnicy wobec osób trzecich (z
  wyjątkiem ustanowionych przedstawicieli. i pracowników Zleceniobiorcy) wszelkich informacji stanowiących tajemnicę Zleceniodawcy.
  Przez informację stanowiącą tajemnicę Zleceniodawcy rozumie się nieujawnione do wiadomości _ publicznej informacje dotyczące działalności Zleceniodawcy,
  nieprzeznaczone do ogólnego udostępnienia. Zleceńiodawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich
  warunków Umowy.
  $ 7.
 3. Z tytułu prowadzenia sprawy określonej w $ Umowy, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości 280 złotych netto za każdą godzinę pracy
  radcy prawnego, z zastrzeżeniem, iż w zakresie realizacji przedmiotu umowy, o którym
  mowa w $ 1, nakład pracy Zleceniobiorcy nie przekroczy 70 godzin, co stanowi
  równowartość kwoty 19 600,- złotych netto tj. 24 108,- zł złotych brutto. W przypadku,
  gdy nakład czasu pracy Zleceniodawcy przekroczy liczbę godzin i kwotę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę za
  jednodniowym okresem wypowiedzenia lub zdecydować o aneksowaniu umowy i zwiększeniu wynagrodzenia Zleceniobiorcy. Wynagrodzenie będzie płatne na koniec
  każdego miesiąca, w którym Zleceniobiorca podjął czynności w sprawie. Do faktury
  Zleceniobiorca przedłoży zestawienie dokonanych czynności, podjętych w danym
  miesiącu ‘wraz z czasem pracy poświęconym na ich podjęcie.
  Zleceniodawca jest zobowiązany do ponoszenia udokumentowanych kosztów
  świadczenia pomocy prawnej, w szczególności: opłat skarbowych sądowych,
  egzekucyjnych i kancelaryjnych; kosztów notarialnych, wynagrodzenia tłumaczy,
  rzeczoznawców i pełnomocników zagranicznych.
  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie powiększone o podatek od towarów
  i usług (VAT) wg stawki obowiązującej w momencie wystawienia faktury.
  Zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Zleceniodawca będzie dokonywał
  przelewem ze swojego rachunku bankowego na rachunek Zleceniobiorcy prowadzony
  w Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PeKaO S.A. Oddział w Opolu nr
  61124016331111001018790299 na podstawie wystawionej przeż Zleceniobiorcę
  faktury, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
  Zleceniobiorca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT oraz posiada nr NIP 754-
  293-99-87.
  $ 8.
  Zleceniodawca oświadcza, iż upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez jego
  podpisu.
  cz
  4.
  $9.
  Umowa zostaje zawarta na czas 6 miesięcy.
  Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy za pisemnym.
  jednomiesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego
  następującego po miesiącu, w którym oświadczenie takie zostało złożone drugiej
  stronie.
  Zleceniodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za jednodniowym okresem
  wypowiedzenia, w przypadkach o których mowa w $ 7 ust.1 powyżej.
  Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.
  810.
  W przypadku rozwiązania umowy:
  da Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy wszelkie dokumenty związane z prowadzonymi
  sprawami, jak również inne dokumenty uprzednio otrzymane od Zleceniodawcy.
  Przekazanie dokumentów potwierdzone zostanie stosownym protokołem. Przekazaniem
  nie są objęte kserokopie dokumentów niezbędne do prowadzenia postępowania
  sądowego lub egzekucyjnego.
  Zleceniobiorca powiadomi o wypowiedzeniu pełnomocnictwa wszelkie osoby i organy,
  przed którymi w chwili rozwiązania umowy występuje w charakterze pełnomocnika
  Zleceniodawcy, w formie i terminach wynikających z odpowiednich przepisów.
  Po dacie rozwiązania umowy Zleceniobiorca przekazywał będzie Zleceniodawcy listem
  poleconym za potwierdzeniem odbioru lub osobiście wszelką korespondencję, jaka
  doręczona zostanie Zleceniobiorcy w związku prowadzonymi w ramach Umowy
  sprawami.
  5811.
  Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod tygorem nieważności.
  W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy dotyczące
  wykonywania. zawodu radcy prawnego, a w pożostałych sprawach przepisy kodeksu
  cywilnego w szczególności art. 734 do 751 kc.
  Spory mogące wyniknąć na tle Umowy strony będą starały się rozstrzygnąć polubównie,
  w razie braku porozumienia sprawę przekażą pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo
  sądu powszechnego w Opolu.
  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemiblarzach, po jednym dla każdej
  że stron.
  ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA
  RADE) PRAWNY

Z:up. Marszelka Województwa Opolskiego 2 Magdalena Soki (ec Sehęetaiz Wojswództwa
2 WY LA) c A O 7 . zawarta w dniu 4. kermca ET, masa w Opolu, pomiędzy:
Województwem Opolskim w Opolu, ul. Piastowska 14, 45 – 082 Opole, NIP: 754-30- 77-
565, reprezentowany przez:
Marcina Puszcza — Sekretarza Województwa, działającego na podstawie uchwały nr
3751/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie
upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Opolskiego ze
zmianami
zwanym w dalszej części Umowy „Zleceniodawcą”,
a Kancelarią Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Meissner i Wspólnicy sp.p. z
siedzibą w Opolu przy ulicy Kośnego 62, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Opolu
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000308114 posiadającą numer NIP 75-293-99-87, reprezentowaną przez :
Kamila Puszczewicza — radcę prawnego
zwaną w dalszej części Umowy „Zleceniobiorcą”
Do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na podstawie art. 4 pkt 3 lit ea Prawa zamówień
publicznych.
51.
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie i zobowiązuje się do
świadczenia pomocy prawnej w sprawie dotyczącej naruszenia dóbr osobistych
Województwa Opolskiego w związku z publicznymi wypowiedziami Pani Aliny
Czyżewskiej dotyczącymi Marszałka Województwa Opolskiego oraz Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Przedmiot umowy obejmuje : złożenie do
Sądu pozwu w sprawie naruszenia dóbr osobistych oraz reprezentację interesów
Województwa Opolskiego przed Sądem I instancji.
5 2.

 1. _ Zleceniodawca w celu realizacji przez Zleceniobiorcę umowy, udzieli stosownych
  pełnomocnictw radcom prawnym : Kamilowi Puszczewiczowi, Weronice Gula- Smerkowskiej, Marcinowi Popielskiemu, Witoldowi Meissner.
 2. _Zleceniobiorca może udzielić substytucji innemu adwokatowi lub radcy prawnemu, jak również aplikantowi adwokackiemu lub radcowskiemu.
  $ 3.
  Strony upoważniają niniejszym swoich pracowników/osoby wykonujące w ich imieniu Umowę do wykonywania czynności wynikających z Umowy z tym zastrzeżeniem, że:
  1) ze strony Zleceniodawcy osobami upoważnionymi do składania oświadczeń woli w związku z przedmiotem umowy są osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie
  z właściwymi unormowaniami, z tym że Zleceniodawca może upoważnić także inne osoby do składania wyjaśnień w zakresie danej sprawy sądowej lub egzekucyjnej,
  2) ze strony Zleceniobiorcy – każdy z Partnerów oraz radców prawnych wskazanych w $ 2 ust. 1.
  $ 4.
 3. _ Do obowiązków Zleceniodawcy należy w szczególności:
  1) dostarczenie kompletnych i czytelnych odpisów dokumentów, niezbędnych do realizacji Umowy,
  2) – udzielenie Zleceniobiorcy wszelkich i kompletnych informacji niezbędnych do prawidłowego realizowania zlecenia,
  3) – wniesienie opłat sądowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Dokumenty do poszczególnych spraw będą przekazywane Zleceniobiorcy, poprzez wyznaczonego pracownika, pocztą oraz faksem lub mailem, za potwierdzeniem odbioru.
 5. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazywania wszystkich wymaganych dokumentów w terminach zapewniających prawidłowe prowadzenie spraw przed sądami i organami egzekucyjnymi, nie później jednak niż dwa dni po wpłynięciu dokumentów do Zleceniodawcy lub złożeniu przez Zleceniobiorcę zapotrzebowania na określone dokumenty.
  “©
  55.
  Zleceniobiorca na wniosek Zleceniodawcy w każdym czasie udziela mu informacji
  na temat spraw prowadzonych w związku z Umową.
  Przekazywanie dokumentów odbywa się osobiście lub za pośrednictwem poczty,
  faksu, pocztą elektroniczną lub innego środka bezpośredniego porozumiewania się
  na odległość. |
  56.
  Zleceniobiorca zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności przy
  wykonywaniu Umowy oraz do bezwzględnego zachowania tajemnicy wobec osób
  trzecich (z wyjątkiem ustanowionych przedstawicieli i pracowników Zleceniobiorcy)
  wszelkich informacji stanowiących tajemnicę Zleceniodawcy.
  Przez informację stanowiącą tajemnicę Zleceniodawcy rozumie się nieujawnione do
  wiadomości publicznej informacje dotyczące działalności Zleceniodawcy,
  nieprzeznaczone do ogólnego udostępnienia.
  Zleceniodawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich
  warunków Umowy, chyba że obowiązek udostępnienia informacji będzie wynikać
  z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  $7.
  Z tytułu prowadzenia sprawy określonej w $ 1 Umowy, Zleceniodawca zapłaci
  Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości 280 złotych netto za każdą godzinę
  pracy radcy prawnego, z zastrzeżeniem i w zakresie realizacji przedmiotu umowy,
  o którym mowa w $ 1, nakład pracy Zleceniobiorcy nie przekroczy 28 godzin, co
  stanowi równowartość kwoty 7.840 zł netto, tj. 9643,20 zł brutto (stawka VAT -23%).
  Wynagrodzenie będzie płatne na koniec każdego miesiąca, w którym Zleceniobiorca
  podjął czynności w sprawie. Do faktury Zleceniobiorca przedłoży zestawienie
  dokonanych czynności, podjętych w danym miesiącu wraz z czasem pracy
  poświęconym na ich podjęcie.
  Oprócz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Zleceniodawca zwróci
  Zleceniobiorcy uzgodnione ze Zleceniodawcą i zatwierdzone przez niego w formie
  pisemnej, mailowej lub faxowej, uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione
  przez Zleceniobiorcę w związku z czynnościami podejmowanymi na rzecz
  Zleceniodawcy.
  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 oraz zwrot kosztów, o którym mowa w ust.
  2 zostanie powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki
  obowiązującej w momencie wystawienia faktury.
  Zapłaty wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 2,
  Zleceniodawca będzie dokonywał przelewem ze swojego rachunku bankowego na
  rachunek Zleceniobiorcy prowadzony w Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa
  PeKaO S.A. Oddział w Opolu nr 61124016331111001018790299 na podstawie
  3
  u
  wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury, w terminie 14 dni od daty otrzymania
  faktury.
 6. Zleceniobiorca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT oraz posiada nr NIP
  754-293-99-87.
  $ 8.
 7. W przypadku wyjazdów służbowych Zleceniobiorcy związanych z wykonywaniem
  niniejszej umowy poza teren miasta Opola, Zleceniobiorcy przysługuje zwrot
  kosztów podróży na zasadach ogólnych przewidzianych dla pracowników,
  powiększonych o podatek od towarów i usług, chyba że podróż służbowa będzie
  odbywana samochodem/środkiem transportu Zleceniodawcy.
 8. Nie jest wyjazdem służbowym w rozumieniu ust.1, ani też kosztem w rozumieniu
  paragrafu 7 ust.2, jakiekolwiek przemieszczanie się Zleceniobiorcy pomiędzy
  siedzibą biura Kancelarii, a siedzibą Zleceniodawcy, a także do siedzib sądów na
  terenie Opola.
  $9.
  Zleceniodawca oświadcza, iż upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez
  jego podpisu.
  510.
 9. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 10. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy za pisemnym.
  jednomiesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca
  kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym oświadczenie takie zostało
  złożone drugiej stranie.
 11. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.
  $ 11.
  W przypadku rozwiązania umowy:
 12. Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy wszelkie dokumenty związane z
  prowadzonymi sprawami, jak również inne dokumenty uprzednio otrzymane od
  Zleceniodawcy. Przekazanie dokumentów potwierdzone zostanie stosownym
  protokołem. Przekazaniem nie są objęte kserokopie dokumentów niezbędne do
  prowadzenia postępowania sądowego lub egzekucyjnego.
 13. Zleceniobiorca powiadomi o wypowiedzeniu pełnomocnictwa wszelkie osoby i
  organy, przed którymi w chwili rozwiązania umowy występuje w charakterze
  pełnomocnika Zleceniodawcy, w formie i terminach wynikających z odpowiednich
  przepisów.
  Po
  dacie
  rozwiązania
  umowy
  Zleceniobiorca
  przekazywał
  pędzie
  Zleceniodawcy
  listem
  poleconym
  za
  potwierdzeniem
  odbioru
  lub
  osobiście
  wszelką
  korespondencje:
  jaka
  doręczona
  zostanie
  Zieceniobiorcy
  w
  związku
  2
  prowadzonymi
  w
  ramach
  Umowy
  sprawami.
  $
  12.
  Zmiany
  UMOWY
  wymagają
  formy
  pisemnej
  pod
  rygorem
  nieważności.
  h
  Umową
  mają
  zastosowanie
  przepisy
  dotyczące
  rawach
  przepisy
  kodeksu
  rawnego,
  a
  W
  pozostałych
  sp
  t.
  734
  do
  751
  KC.
  y
  strony
  będ
  W
  sprawach
  nieur
  wykonywania
  zawodu
  radcy
  P
  zególności
  al
  rozstrzygnać
  ą
  starały
  Się
  cywilnego
  ozstrzygnięcie
  w
  SZC
  Spory
  mogące
  wyniknąć
  na
  tle
  UMow
  polubownie.
  w
  razie
  braku
  porozumienia
  sprawę
  przekażą
  pod T
  właściwego
  rzeczowo
  sądu
  powszechnego
  w
  Opolu.
  miących
  egzemplarzach,
  po
  jednym
  dla
  Umowę
  sporządzono
  w
  dwóch
  jednobrz
  każdej
  ze
  stron.
  zLECENIOBIORCA
  A o , ? .
  >
  (NL
  7
Dodaj komentarz