Podatek dochodowy od osób prawnych będących kościelnymi osobami prawnymi oraz kościołów i innych wyznań 2019 i 2020

Zadałem pytanie dokładnie takie:

Zgodnie z Ustawą o Gwarancjach i Wolności Sumienia art. 13 ustęp 5. Dochody z działalności gospodarczej osób prawnych kościołów i innych związków wyznaniowych oraz spółek, których udziałowcami są wyłącznie te osoby, są zwolnione od opodatkowania w części, w jakiej zostały przeznaczone w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele kultowe, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, działalność charytatywno-opiekuńczą, punkty katechetyczne, konserwację zabytków oraz na inwestycje sakralne i inwestycje kościelne, których przedmiotem są punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze, jak również remonty tych obiektów.

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy mówiącej o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o przesłanie następującej informacji publicznej:

1. Ile zł podatku CIT przekazały wyżej wymienione spółki do skarbu państwa

2. Ile zł wyniosło sumaryczne zwolnienie od opodatkowania wyżej wymienionych spółek w związku z przeznaczeniem dochodu na cele opisane w cytowanym powyżej artykule

Proszę o przesłanie danych za rok 2019 i 2020″

Niestety dostałem odpowiedź nie na temat. Chciałem dowiedzieć się jaka była skala zwolnień z jakiej skorzystały np. spółki z o.o. których udziałowcami są kościelne osoby prawne, tymczasem dostałem odpowiedź dotyczącą samych kościelnych osób prawnych. Poniżej odpowiedź z MF. W wolnej chwili pogrążę temat dalej.

Transkrypcja:

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW
Warszawa, 2 listopada 2021 roku
Sprawa: Informacja publiczna
Znak sprawy: BMI1.0123.1284.2021
Kontakt: Kancelaria MF
tel. +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl
Paweł Nijakowski
ePUAP:
/zsedc1983/domyslna
Dotyczy wniosku z 6 września 2021 roku
o udostępnienie informacji publicznej
Szanowny Panie,
w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej1) oraz w nawiązaniu do pisma
nr BMI1.0123.1284.2021 z 17 września 2021 roku udostępniam wnioskowane dane za lata
2019 – 2020 dotyczące podatników podatku dochodowego od osób prawnych będących
kościelnymi osobami prawnymi oraz kościołów i innych wyznań w zakresie dochodów
wolnych od podatku oraz wysokości podatku należnego tych podmiotów.
Informacja ta została sporządzona na podstawie danych rozliczenia podatku dochodowego
z wykorzystaniem informacji o szczególnej formie prawnej (Kościół Katolicki – kod 050, inne
kościoły lub związki wyznaniowe – kod 051) wykazanej w formularzu NIP-2 (ZGŁOSZENIE
IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE) OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ NIEMAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, BĘDĄCEJ PODATNIKIEM LUB
PŁATNIKIEM).
2020 r. 2019 r.
Kwoty w [mln zł]
Wyszczególnienie
Kościół Katolicki
Inne kościoły
lub związki
wyznaniowe
Kościół Katolicki
Inne kościoły
lub związki
wyznaniowe
Ogółem dochody
wolne od
opodatkowania
210 57 213 42
Podatek należny 2 2 0,5 1,5
2/2
Podstawa prawna
1) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2176, z późn. zm.).
Osoba odpowiedzialna za treść informacji
Jakub Jankowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych.
Informację udostępniła osoba niżej podpisana 3 listopada 2021 roku
Z upoważnienia
Ministra Finansów
Zastępca Dyrektora
Biura Ministra
Urszula Sojka
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Dodaj komentarz